Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Integracyjne Przedszkole Brylancik Fundacji Adamas
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
 
"Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym, jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajduje się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu." Robert Fulghum
 
Oferta edukacyjna obejmuje realizację podstawy programowej przewidzianej dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z dostosowaniem dla dzieci
z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, choroby przewlekłe tj. padaczka, cukrzyca, astma, alergia, niepełnosprawność ruchowa, intelektualna) ,
zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka tj. socjoterapia,   elementy bajkoterapii, elementy pedagogiki Marii Montessori, arteterapia, terapia ręki,
Metoda Tomatisa, Biofeedback
  zajęcia dodatkowe:  język angielski 2 razy w tygodniu,  kółko artystyczne, zajęcia ogólnorozwojowe przy pomocy  interaktywnej podłogi.
 
Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci :-)
 
 

Program wiodący - Klucz do uczenia się

Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Klucz do uczenia się" jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.
 
Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:
 
samoregulacji
poznawcze
komunikatywne
 
UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:
 • ruchu lub bezruchu ciała,
 • skupienia uwagi,
 • określenia zachowań,
 • koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,
 • określenie ograniczeń własnego ciała,
 • panowanie nad własnym zachowaniem.
Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się „na żądanie”:
 • uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,
 • uczy się tego, co powiedział nauczyciel,
 • plan nauczyciela staje się jego planem,
 • jest ciekawe,
 • jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,
 • chce się uczyć dla własnej przyjemności,
 • jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.
 
UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE - to rozwój intelektualny i kreatywny. Program "Klucz do uczenia się" rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:
 • matematyczno-logiczną,
 • ruchową,
 • językową,
 • wizualno-przestrzenną,
 • muzyczną,
 • intrapersonalną (refleksyjną),
 • interpersonalną,
 • przyrodniczą.
Oprócz wymienionych obszarów rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.
 
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE - to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu:
 • praca w parach,
 • refleksja grupowa,
 • praca zespołowa,
 • wspólne sukcesy,
 • wspólna zabawa, czy
 • wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.
 
Konstrukcja programu umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy, zapewnia satysfakcję uczestnictwa w pełnej niespodzianek przygodzie, wyzwala kreatywność, ćwiczy posiadane i nowe kompetencje. Program pozwala dziecku posiąść i w wybrany sposób stosować narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów.
 
"W programie „Klucz do uczenia się” oczarował mnie świat dziecięcej magii i fantazji. Program podpowiada nauczycielowi jak przygotować dziecko do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, jak wyzwolić w nich umiejętność korzystania ze swojego potencjału umysłowego w optymalny sposób. Dzięki KDU dziecko zaczyna wierzyć w siebie i swoje możliwości."
 
 
Nauczyciel zainteresowany realizacją programu ma sposobność skorzystać z oferty wspierania dziecka w jego rozwoju poprzez tworzenie sytuacji adekwatnych do dziecięcych możliwości rozwojowych, wykorzystując zabawę jako aktywność typową dla wieku rozwojowego swoich podopiecznych. Poprzez sekwencje zaplanowanych działań, bez sztucznego przyspieszania procesów rozwojowych, ma wpływ na rozwijanie umiejętności komunikacji, samoregulacji i poznawcze małych dzieci. Kierując procesem uczenia się przygotuje do wyzwań edukacyjnych, z jakimi przedszkolak zmierzy się w szkole i dorosłym życiu.
 
Program Klucz do uczenia się daje nauczycielom gwarancje sprostania wymaganiom podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opublikowanej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17.), gdyż zmierza ku osiąganiu celów i zawiera treści korespondujące z oczekiwaniami ustawodawcy.
 
Program pod nazwą Key to Learning od lat realizowany jest w Wielkiej Brytanii. Obserwuje się, że już najmłodsze dzieci, wprowadzane w odkrywanie świata za pomocą programu, robią błyskawiczne postępy, z łatwością uczą się konkretnych umiejętności, dużo szybciej rozumieją język znaków i symboli, w którym funkcjonuje współczesny człowiek. Potrafią też analizować i wyciągać wnioski, zrozumieć powody postępowania ludzi i przy tym kreatywnie rozwiązują problemy.
 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego ustalona w grudniu 2008r. przez Ministra Edukacji Narodowej opisuje -językiem oczekiwań i wymagań, proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Dokument określa cele wychowania przedszkolnego, podaje obszary, w których należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci, aby osiągnąć założone cele. Przedstawia także kompetencje, jakie powinno przejawiać dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej.
 
Oczywiste jest, że zakres kształcenia i wychowania określony w podstawie programowej wymaga skonkretyzowania i rozszerzenia w sposób, który pozwoli nauczycielowi świadomemu stawianych przed nim wyzwań zaplanować, a potem realizować zajęcia z dziećmi przedszkolnymi w kolejnych miesiącach, tygodniach i dniach każdego roku szkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien więc wyczerpywać cele podstawy programowej oraz określać treści kształcenia w obszarach ustalonych w dokumencie. Powinien również ustalać, w jaki sposób osoby stosujące program mają dokonywać diagnozy zmian rozwojowych, w efekcie których, dziecko kończące przedszkolne wykaże zdolność do wejścia w rolę ucznia.
 
Program "Klucz do uczenia się" oparty na teorii rozwoju poznawczego Lwa Wygostkiego odpowiada powyższym wymaganiom. Przesłaniem programu jest koncepcja, w myśl której w procesie edukacji najważniejszy element stanowi rozwinięcie u dziecka umiejętności uczenia się. Tym samym założenie programu - przygotowywanie przedszkolaka do korzystania z potencjału umysłowego przy pomocy narzędzi kulturowych, umożliwiających sprawne funkcjonowanie w świecie znaków i symboli, wykształcenie umiejętności poznawczych, komunikacyjnych i samoregulacji, korespondują z przesłaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
Realizacja wszystkich modułów programu "Klucz do uczenia się" gwarantuje, iż działania wspomagające, wychowawcze i kształcących kierowanie do dzieci dotyczyć będą wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Treści programowe, na których oparto sesje w poszczególnych modułach programu sprzyjać będą:
 • rozwojowi w aspekcie indywidualnym i społecznym,
 • pozwolą na wspomaganie umiejętności komunikacyjnych i językowych,
 • będą zachęcać do logicznego myślenia,
 • rozwiązywania problemów,
 • opanowania podstawowych pojęć matematycznych,
 • pozwolą też na poznanie i zrozumienie świata,
 • wspomogą rozwój fizyczny i twórczy dzieci.
 
 
Klucz do uczenia się a nowa podstawa programowa
 
Program "Klucz do uczenia się" - zgodnie z wymaganiami stawianymi programom wychowania przedszkolnego, uzupełniono o sposoby monitorowania zmian w rozwoju dzieci. Opracowano arkusze, dzięki którym nauczyciel ma możliwość oceniać bieżące efekty oddziaływań, a także – periodycznie, poziom kompetencji kształtowanych u dzieci w toku szeregu sesji. Zastosowanie tych narzędzi daje nauczycielowi podstawę, by pod koniec etapu edukacyjnego wnioskować na ile dziecko kończące przedszkole jest gotowe do edukacji szkolnej. Dokumentowana za pomocą arkuszy obserwacja stanowi również – zgodnie z oczekiwaniami podstawy programowej, płaszczyznę do dialogu nauczyciela z rodzicami dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 
Program Klucz do uczenia się ma ten walor, iż wykorzystuje zabawę jako podstawową formę aktywności w trakcie sesji. Element ten pozwala uniknąć dydaktyzmu zbędnego na tym etapie kształcenia dzieci.
Informacje, które z obszarów wychowania przedszkolnego w sposób szczególny są eksponowane w poszczególnych modułach programu "Klucz do uczenia się" zobrazowano w formie tabelarycznej.
 
Moduły programu „Klucz do uczenia się” gwarantujące spełnianie wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.
 
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2.  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.  
 3.  Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4.  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 
 6.  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7.  Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.  
 8.  Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9.  Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 
 11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14.  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
 
Korzyści dla dzieci:
 
 • jest „drogowskazem” (wskazuje strategie do dalszego rozwoju),
 •  pozwala na wielokierunkowy, wszechstronny rozwój
 • umożliwia gromadzenie doświadczeń niezbędnych do kształtowania późniejszych umiejętności
 • wprowadza w życie rytm i systematyczność („krok po kroku”)
 • pomaga zrozumieć świat za pomocą symboli
 • rozbudza ciekawość poznawczą
 • kształci wrażliwość i uczy sposobów wyrażania emocji
 • umożliwia zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań i środków wyrazu
 • poszerza zakres mowy dziecka
 • doskonali relacje w grupie rówieśniczej
 • uczy samodzielności
 • rozwija poczucie własnej wartości
 • pozwala osiągnąć „sukces”
 • wskazuje na „mocne strony” osobowości
 • pokazuje i uczy relacji społecznych
 • uczy pracy w grupie/zespole
 • daje radość
 • stwarza warunki do wielostronnego rozwoju dziecka
 • uczy „uczenia się"
 • ułatwia poznawanie świata
 • wyzwala szybki przyrost nowych umiejętności
 • nie hamuje własnej inwencji poprzez odtwarzanie i zapamiętywanie
 • wyzwala własną aktywność każdego dziecka
 
 
Materiały zaczerpnięte ze strony: http://www.kluczdouczeniasie.pl/pl/
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-23